top of page

กิจกรรม

Be Better

คือ การสรรสร้างนวัตกรรม หรือ กระบวนการทำงานใหม่ๆ ขึ้นเพื่อแก้ปัญหา หรือก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน หน่วยงาน หรือในองค์กร  โดยพนักงานทุกคนมีอิสระทางความคิด  อีกทั้งยังมีผู้บริหารคอยให้คำแนะนำ  คำปรึกษา เสมือห้องเรียนห้องใหญ่ที่เราเรียนรู้ไปด้วยกัน

IMG_0993.JPG
  • MRG Cooking Battle

  • ประกวดโลโก้ 20 ปี MRG

2019

DSC_0351.JPG
  • Thaifex 2016

2016

I Made It Happen!Award.jpg
  • I made it happen! Award 2013

2013

IMG_5171.JPG.jpg
  • I made it happen! 2012

2012

bottom of page